Regulamin

3x_logo

Regulamin Projektu „Matki Matkom”
realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 1. Organizator
  Organizatorem jest Fundacja Wspierania Kobiet i Rodzin – ORIGO, z siedzibą w Warszawie 01-652 przy ul. Potockiej 58/7, zwany dalej Fundacją.
 2. Cele projektu
  Celem Projektu jest stworzenie kompleksowego i bezpłatnego systemu wsparcia dla matek będących w trudnej sytuacji życiowej w okresie okołoporodowym.
 3. Zakres wsparcia
  Zakres wsparcia dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje:

  • zapewnienie opieki okołoporodowej douli
  • wsparcie psychologa
  • wsparcie doradcy laktacyjnego
  • wsparcie doradcy noszenia dzieci w chuście
  • wsparcie fizjoterapeuty dziecięcego
  • warsztaty dla mam
  • korzystanie z rodzicielskiego banku czasu
  • wypożyczalnię chust do noszenia dzieci
  • wypożyczalnię laktatorów
 4. Czas trwania projektu
  Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2014 roku do 28 lutego 2015 roku.
 5. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
  1. Uczestnikami Projektu mogą być matki samotne, nieletnie, po nadużyciach seksualnych, niepełnosprawne, rozważające oddanie dziecka do adopcji, zagrożone depresją lub zespołem stresu pourazowego. Ofertę kierujemy również do matek zagrożonych wykluczeniem, ubogich, przebywających w przeszłości lub obecnie w ośrodkach wsparcia oraz korzystających z opieki społecznej.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz podpisanie stosownych dokumentów.
  3. Rekrutacja do Projektu trwa podczas całego czasu trwania Projektu.
  4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu usługi lub po zakończeniu współpracy ze specjalistą.
 6. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
  Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez podania przyczyny. Zobowiązany jest do zwrócenia rzeczy pożyczonych od Fundacji oraz przekazania pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie.
 7. Polityka prywatności
  Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Projekcie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Fundację.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
  2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Fundacji.
  3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Fundacja.