Statut Fundacji
Wspierania Kobiet i Rodzin – ORIGO

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Kobiet i Rodzin – ORIGO zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez Annę Janik, Jadwigę Martę Kędzierską, Julitę Stellę Molendę zwanych dalej Fundatorkami, aktem notarialnym z dnia 2 lipca 2013 za numerem repertorium A1312/2013 w Kancelarii Notarialnej Marka Konarskiego w Warszawie. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister pracy i polityki społecznej.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6

 1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę – o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Misją fundacji jest szeroko pojęta działalność na rzecz kobiet, ze szczególnym nastawieniem na wspieranie ich w macierzyństwie, również w okresie ciąży i porodu. Zakres działania fundacji obejmuje także systemową pomoc rodzinie, oraz wspieranie rozwoju osobistego dziewcząt i kobiet, także tych, które nie są matkami.

 § 8

I. Celami fundacji jest:

 1. Wspieranie kobiet w roli matki w różnych etapach macierzyństwa, zwłaszcza w okresie ciąży, porodu i pierwszych lat życia dziecka.
 2. Promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu świadomego macierzyństwa, ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem.
 3. Prowadzenie działalności terapeutycznej , poradniczej i informacyjnej z zakresu problematyki medycznej, psychologicznej i emocjonalnej okresu ciąży, porodu i wczesnego macierzyństwa.
 4. Promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu depresji okołoporodowej wśród kobiet, ich rodzin i profesjonalistów mających kontakt z matką małego dziecka.
 5. Budowanie systemu wsparcia dla matek borykających się z zaburzeniami psychicznymi (okołoporodowa depresja), emocjonalnymi oraz lękami związanymi z traumą okołoporodową.
 6. Prowadzenie wsparcia dla kobiet i rodzin z problemem niepełnosprawności ruchowej lub intelektualnej.
 7. Objęcie programami pomocowymi matek samotnie wychowujących dzieci oraz matek ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (rodziny wieloproblemowe) oraz rodzin ubogich.
 8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz uzależnieniom, w tym również profilaktyka FAS.
 9. Readaptacja więźniów i wsparcie dla matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności
 10. Wszechstronna pomoc dla rodzin uchodźców, repatriantów i mniejszości narodowych w Polsce.
 11. Obejmowanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzin i dzieci.
 12. Pobudzanie twórczej aktywności kobiet.
 13. Tworzenie przestrzeni dla odkrywania kobiecości i rozwoju osobistego.
 14. Ukazywanie macierzyństwa jako źródła siły i mądrości.
 15. Ochrona i promocja zdrowia wraz z pomocą społeczną.
 16. Prowadzenie działalności oświatowej w tym również polegającej na edukacji studentów i osób pracujących z rodziną.
 17. Działalność charytatywna, organizowanie i promowanie wolontariatu.

II. Powyższe cele będą realizowane poprzez:

 1. Działalność informacyjną, szkoleniową i psychoedukacyjną:
  1. Prowadzenie szkoleń i warsztatów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych dla kobiet, dzieci, młodzieży oraz rodzin promujących zasady dobrej komunikacji, zachowań prozdrowotnych, wiedzy na temat zdrowia psychicznego i emocjonalnego.
  2. Prowadzenie biura informacyjno- interwencyjnego i serwisu internetowego dotyczącego problematyki medycznej, psychologicznej i emocjonalnej okresu ciąży i wczesnego macierzyństwa.
  3. Organizowanie ogólnopolskich akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczących zagadnień specyficznych dla kobiet w ciąży i z małym dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń depresyjnych.
  4. Współpraca z lekarzami, położnymi, doulami, konsultantami laktacyjnymi, seksuologami i terapeutami rodzinnymi, psychologami, pracownikami socjalnymi, prawnikami, dziennikarzami oraz władzami gminnymi, administracyjnymi i samorządowymi, a także innymi organizacjami pozarządowymi.
  5. Prowadzenie edukacji seksualnej, z uwzględnieniem problematyki dotyczącej antykoncepcji, profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, oraz zachowań ryzykownych w czasie ciąży.
  6. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet i dzieci.
  7. Działania mające na celu poprawę jakości narodzin w Polsce.
  8. Działania mające na celu uświadamianie praw kobiety w porodzie, oraz na rzecz swobody miejsca i sposobu rodzenia.
  9. Organizacja konferencji, spotkań, warsztatów i sympozjów tematycznych przy współpracy z organizacjami z całego świata.
  10. Organizacja festynów, konkursów i innych działań mających na celu promowanie fundacji i idei jej towarzyszących.
  11. Inicjowanie i prowadzenie badań w przedmiocie związanym z działalnością Fundacji.
  12. Działalność wydawnicza i naukowa.
  13. Prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem technik ceramiki, tańca, muzyki, malarstwa i innych form artystycznych.
  14. Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych.
  15. Działalność na rzecz ekologii i zdrowego trybu życia.
  16. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 2. Działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa.
  1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, samotnemu macierzyństwu, wykluczeniu społecznemu, bezrobociu i bezdomności.
  2. Wczesna interwencja i przeciwdziałanie porzucaniu dzieci oraz przemocy kierowanej na dzieci poprzez udzielanie wsparcia kobietom ciężarnym, młodym matkom oraz rodzinom z grupy ryzyka.
  3. Działania mające na celu zapobieganie rozpadowi rodzin i sieroctwu społecznemu.
  4. Działania wspierające rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze oraz inne formy opieki nad dziećmi.
  5. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc w przywróceniu na rynek pracy, pomoc w organizacji spółdzielni socjalnych.
  6. Prowadzenie doradztwa gospodarczego i zawodowego.
  7. Pomoc w wyrównywaniu szans rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  8. Promowanie idei świadomego porodu, macierzyństwa, rodzicielstwa bliskości (noszenie w chustach, karmienie piersią i budowanie więzi z dzieckiem opartej na przywiązaniu) szczególnie dla matek i rodzin w trudnej sytuacji życiowej i matek mających trudności emocjonalne.
  9. Prowadzenie klubów mam, świetlic środowiskowych i punktów indywidualnego poradnictwa.
  10. Prowadzenie żłobka, przedszkola lub innej dziennej formy opieki nad dziećmi.
  11. Tworzenie wspólnot kobiecych jako grup wsparcia oraz kolektywów kreatywnej aktywności, kręgów kobiet, które będą okazją do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wspierania się w rozwoju.
  12. Propagowanie i wspieranie karmienia piersią w śród kobiet i mężczyzn, rodzin, młodzieży, pracodawców oraz wśród personelu medycznego.
  13. Wspieranie i inicjowanie działalności samopomocowych i prospołecznych
 3. Wspieranie kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i w okresie połogu:
  1. Organizowanie wielowymiarowej i interdyscyplinarnej pomocy matkom w trudnych sytuacjach życiowych, w tym także prowadzenie szkoły rodzenia (w trybie indywidualnym i grupowym), wsparcie okołoporodowe douli oraz pomoc psychologiczna przeznaczona przede wszystkim dla:
   a) matek przeżywających lęki, depresję i inne trudności psychiczne;
   b) matki samotne, nieletnie, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
   c) matki ze środowisk zagrożonych patologią i wykluczone społecznie;
   d) matki, które doświadczyły przemocy;
   e) matki niepełnosprawne i upośledzone;
   f) matki, których ciąża nie przebiega prawidłowo;
   g) matki, których dzieci zmarły przed narodzeniem lub po;
   h) matki, które mają trudność w zaakceptowaniu ciąży;
   i) matki, które rozważają oddanie dziecka do adopcji.
  2. Prowadzenie działalności na rzecz profilaktyki uzależnień, z uwzględnieniem problemu FAS.

 § 9

Fundacja realizuje swoje działania statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać merytorycznie i finansowo działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 ROZDZIAŁ III
Władze Fundacji

§ 11

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
 2. Zarząd składa się nie mniej niż z 3 osób, w tym Prezesa Zarządu i jest powołany na 3 lata.
 3. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorki.
 4. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu w tym Prezesa lub ich odwołaniu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 liczby członków Zarządu.
 5. Kadencja nowo wybranego członka Zarządu upływa razem z kadencją pozostałych
  członków Zarządu.
 6. W Zarządzie zasiadają Fundatorki i nie dotyczy ich procedura odwoławcza opisana ust. 4
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa na ręce innego członka Zarządu,
  2. odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy.
 8.  W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków, Fundatorki zobowiązane są do powołania nowego Zarządu.

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. zarządzanie Fundacją, w szczególności sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz opiniowanie w przedmiocie zmiany statutu, decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  4. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
  5. realizacja celów statutowych,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. zarządzanie finansami Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego i dbałość o płynność finansową,
  8. rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami,
  9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 3.  Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przekazując informacje o terminie pocztą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 5. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, obiegowo, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie.

 ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację,

§ 15

Przychodami Fundacji są:

 1. Darowizny, w tym ze strony Fundatorów, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych.
 2. Dotacje oraz subwencje krajowych i zagranicznych osób prawnych.
 3. Odsetki bankowe i dochód z majątku ruchomego i nieruchomego.
 4. Zbiórki publiczne.
 5. Dochody uzyskane z praw majątkowych.
 6. Środki z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 16

Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 17

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz odsetek bankowych pochodzących z tych źródeł mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 4. W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 18

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

§ 19

W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.

§ 20

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ V
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 21

 1. W przypadku gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmują Fundatorzy będący w Zarządzie.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY W STATUCIE

§ 22

1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statucie podejmują Zarząd.
2. Zmiany w Statucie mogą dotyczyć celów.

 

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla jakiego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§ 24

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celu.

§ 25

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.